بررسی خصوصیات مهندسی سازند مزدوران به عنوان مصالح کوهی(کلان شهر مشهد)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زمین شناسی مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه زمین شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

شن و ماسه مصالح مورد نیاز در عملیات ساختمانی، بتن سازی و بخصوص پروژه­های راه­سازی می باشد. بیشترین برداشت مصالح مورد نیاز از بستر رودخانه­ها و مصالح طبیعی صورت می­پذیرد. اما این برداشت­های بی­رویه باعث بروز مشکلات بیشماری در اکوسیستم و طبیعت گردیده است به طوری که امروزه برداشت مصالح رودخانه­ای در بسیاری از شهرها و کشورهای جهان ممنوع شده است. از این رو جوامع به سمت برداشت مصالح کوهی (شکسته) روی آورده­اند. این مصالح دارای ویژگی­های منحصر به فردی هستند که آنها را جایگزین مصالح رودخانه­ای نموده است. در این پژوهش ضمن بررسی منابع قرضه رودخانه­ای یکی از محورهای برداشت مصالح شهر مشهد (محور سرخس) یک منبع کوهی مناسب در همین محور معرفی شده است. مصالح کوهی با توجه به کیفیت و خواص منحصر به فرد خود، مقاومت بالایی را در بتن و سایر کاربردهای این مصالح ایجاد می کند ضمن اینکه طول عمر این مصالح نیز بالاتر می باشد. علاوه بر این کاربرد اینگونه مصالح مشکلات زیست محیطی موجود در منطقه را به نحو چشمگیری کاهش می دهند. در این خصوص، ضمن تعیین خصوصیات فیزیکی و مکانیکی این مصالح از جمله درصد کربنات کلسیم، مقاومت فشاری خشک و اشباع نمونه، جذب آب، چگالی و وزن مخصوص، مواد مضر، واکنش قلیایی و سایش لس آنجلس، طرح اختلاط­های مختلفی با مصالح گردگوشه و شکسته ساخته شده و مقاومت 7 و 28 روزه بتن و همچنین اسلامپ آن اندازه­گیری گردیده است. نتایج آزمایشات حاکی از آن است که استفاده از مصالح آهکی شکسته شده در بتن باعث بهبود خواص آن می­گردد.
 
 

کلیدواژه‌ها


 

تخم‌چی، ب، سروش، ح، 1383،  بررسی ویژگیهای ژئوتکنیک و اقتصادی آهک و ایگنمبریت سازند قم به منظور جایگزینی با منابع شن و ماسه رودخانه‌ای، اولین همایش انجمن مهندسین معدن، تهران،.

رمضانیانپور، ع.ا.، شاه نظری، م.ر.، 1384، تکنولوژی بتن، انتشارات علم و صنعت، 465صفجه، تهران.

گروه مهندسین مشاور مهر پویان، 1388، مصالح ساختمانی و دستورالعمل های اجرایی، انتشارات خدمات فرهنگی پارسه­نو، 325صفحه، تهران.

دانشفر، م. محمدی، ا.، 1385، بررسی معادن شن و ماسه رودخانه­ای و راه­های جایگزین کردن آنهـا بـا معـادن شن و ماسه کوهی، هفتمین سمینار بین­المللی مهندسی رودخانه.

صادقی، ح.، رفعتی، پ.، 1384، مصالح ساخت و آزمایشگاه، دانشگاه امام حسین(ع)، موسسه چاپ و انتشاراتتهران، 668 صفحه، تهران.

مهندسین مشاور کاوش پی مشهد، 1389، گزارش ژئوتکنیک طرح اختلاط بتن، شن شویی های جاده سرخس.

انجمن صنفی کارفرمایی شن شویی­های استان خراسان رضوی، 1389، گزارش آماری شن شویی های استان.

انجمن صنفی کارفرمایی شن شویی­های استان خراسان رضوی، 1388، گزارش آماری شن شویی های استان.

پروژه اکتشاف و پی جویی مقدماتی شن و ماسه کوهی،1380، اداره کل معادن و فلزات استان خوزستان، طرح مطالعه و اکتشاف تفصیلی معادن استان.

نشریه انجمن بتن ایران (آبا)، 1379، نشریه شماره 120، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، دفتر امور فنی و تدوین معیارها، تجدید نظر اول ، 434 صفحه، تهران.

نویل،ام.، بروکس، ج.ج.، 1378، خواص بتن، ترجمه هرمز فامیلی، انتشارات ابوریحان بیرونی، چاپ اول، تهران.

قبادی، م.ح.، حیدری، م.، رفیعی، ب.، موسوی، س.، آریافر، ن.، 1392، مطالعه خصوصیات ژئوتکنیکی ماسه سنگ‌های سازندآغاجاری در شرق و جنوب شرق اهواز، نشریه زمین شناسی کاربردی پیشرفته، دوره 1، شماره 8، صفحه 21-33.

اروجی، ح.، کلاگری، ع.ا.، فردوسی، ر.، سیاه چشم، ک.، 1392، ویژگی‌های کانی‌شناسی و زمین شیمی ذخایر کائولن و آلونیت کوجنق، شمال غرب مشکین‌شهر استان اردبیل، دوره 1، شماره 10، صفحه 19-32

Menadi, B., Kenai, S., Khatib, J., Ait-Mokhtar, A., 2008, ''Strength and durability of concrete incorporating  crushed limestone sand'', construction and building materials, Elseviar, Pages 625-633.

RómelSolís-Carcaño, Eric I. Moreno, 2008 , Evaluation of concrete made with crushed limestone aggregate based on ultrasonic pulse velocity -Construction and Building Materials, Vol.22, Issue 6, Pages 1225-1231.

Shamsad Ahmad, Saeid A. Alghamdi, 2012, A Study on Effect of Coarse Aggregate Type on Concrete Performance, Springer, Vol.37, Issue 7, pages 1777-1786.

U.S. Army corps of engineers, 2002, regulatory plan for commercial dredging activities on the Kansas river.

Wu, K.R., Chen, B., Yao, W., Zhang, D., 2001, Effect of coarse type on mechanical properties of high-performance concrete, Cement and Concrete Research 31, pages 1421-1425.

Marwa Al-Ansary, Srinath R. Iyengar, 2013, Physiochemical characterization of coarse aggregates in Qatar for construction industry, International Journal of Sustainable Built Environment, Volume 2, Issue 1, June, Pages 27–40.

ASTM, 2001, Manual book of ASTM Standard Vol. 04.08 & 04.09, USA.

European Committee for Standardization, 2000, Cement: composition, specifications and conformity criteria. Part1: CommomCements,EN 197-1.

ASTM, 2000, American Society for Testing Materials: Construction, Concrete and Aggregates, Annual Book of ASTM, Vol.04.02, Philadelphia, PA.

Kenai S., Benna Y., Menadi B., 1999, The effect of fines in crushed calcareous sand on properties of mortar and concrete. In: Swamy RN, editor, International conference on infrastructure regeneration and rehabilitation ; P253-61.

ASTM, 1994, American Society for Testing Materials:Construction131, EN1097:2, AASHTO T96.

B. Mennadi, S. Kenai, J. Khatib, Abdelkarim Aît-Mokhtar, 2010, Strength and durability of concrete incorporating crushed limestone sand ,24(10):1878-87.

Wenyan Zhanga, Mohamed Zakariaa, b, Yukio Hamaa, 2013, Influence of Aggregate Materials Characteristics on the Drying Shrinkage Properties of Mortar and Concrete.

British Standard Institution, 1992, BS 882. Specification for aggregate from natural resources for concrete, London.

ACI Committee 308, 1992, American Concrete Institute Recommended practice for selecting proportions for concrete, Farmington Hills, USA.

Aminul Islam Laskar, 2011, Mix design of high-performance concrete, Applied Mechanics and Materials;174: 539-44.

British Standard Institution, 1983, BS 1881: Part 116-Method for determination of compressive strength, London.

ISRM, in: E.T. Brown (Ed.), 1981, Rock Characterization Tasting and Monitoring-ISRM Suggested Methods,  Pergamon, Oxford, 211 pp.

Shamsad Ahmad and Saeid A. Alghamdi , 2014, A Statistical Approach to Optimizing Concrete Mixture Design, The Scientific World Journal, , Vol. ID 561539, 7 pages