ارزیابی خصوصیات هیدروژئوشیمیایی آبهای زیرزمینی دشت رومشگان، لرستان، ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی، دانشگاه صنعتی شاهرود

2 استادیار بخش علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود

3 دانشیار بخش علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

محدوده مورد مطالعه شامل دشت رومشگان است که در جنوب غربی شهرستان کوهدشت از توابع استان لرستان واقع شده است. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی تأثیر عوامل زمین­شناسی و فعالیت­های کشاورزی در کیفیت آبهای زیرزمینی در منطقه مورد مطالعه می­باشد. به این منظور از چاههای آب منطقه نمونه برداری به عمل آمده است. مقادیر پارامترهای هدایت الکتریکی، pH و دمای آب در محل نمونه برداری اندازه گیری شده­اند. نتایج نشان می­دهد که دشت مورد نظر به لحاظ هدایت الکتریکی در راستای شرقی- غربی به سه زون تقسیم می­شود. هدایت الکتریکی در شرق، مرکز و بخش غربی دشت به ترتیب 626، 846 و 1226 میکروموس بر سانتی متر می­باشد. علت کم بودن مقادیر هدایت الکتریکی در بخش شرقی دشت به خاطر تغذیه دشت در این محدوده به وسیله آهکهای واقع در شرق دشت می­باشد. علت افزایش هدایت الکتریکی در بخش مرکزی دشت به علت برداشت قابل توجه از آبهای زیرزمینی و افت سطح آب است. در بخش غربی منطقه به علت مجاورت جریان آب زیرزمینی با سازند گچساران هدایت الکتریکی به طور قابل توجهی افزایش یافته است. بنابراین می­توان نتیجه گرفت که عامل زمین­شناسی باعث تخریب کیفیت آب در بخش غربی منطقه شده است. برای ارزیابی تأثیر فعالیت­های کشاورزی از مقادیر نیترات استفاده شده است. بر اساس غلظت نیترات در بخش­های مختلف منطقه ملاحظه می­شود که غلظت نیترات در بخش مرکزی دشت، که در آن فعالیت­های کشاورزی قابل توجه است، در مقایسه با دیگر بخش­های دشت به طور چشمگیری بالاتر است.
 

کلیدواژه‌ها


منابع

Abed- Shafy. H., 2008 “Groundwater contamination as affected by long- term sewage irrigation in Egypt” Journal of Occupation Environ Med 8. P: 1- 11.

Almasri. M. and Kaluarachch. J., 2007, “Modeling nitrate contamination of groundwater in agricultural watersheds” Journal of  Hydrology 343. P: 211- 229.

Burkart. MR. and Kulpin. DW., 1993 “Hydrologic and land use factors associated with herbicides and nitrate s in near-surface aquifer. Journal of Environ Qual 22, P: 646-656

Davis. S.N. and  Dewist R.J.M., 1996 “ Hydrogeology”  John Wiley, New  York, p: 463

Dixon. W. and Chiswell. B., 1992, The use of hydrochemical sections to  identify recharge areas and saline intrusions in alluvial aquifers, southeast Queensland, Australia. J Hydrol 130, p: 299–338

Eckhardt. DAV. and Stackelberg. PE., 1995 “Relation of groundwater quality to land use on long Island, New York. Groundwater 33. P: 1019-1033

Ellaway. M., Finlayson. B. and Webb. J, 1999, The impact of land clearance on karst ground water: a case study from Buchan, Victoria, Australia. In: Drew D, Ho¨ tzl H (eds) Karst hydrogeology and human activities. A. A. Balkema Rotterdam, p: 66–68

Gillardet. J., Dupre. B., Louvat. P. and Allegre. C. J, 1999, Global silicate weathering and CO2 consumption rates deduced from the chemistry of large rivers. Chem Geol 159:3–10

Han. G. and Liu. C-Q, 2004, Water geochemistry controlled by carbonate dissolution: a study of the river waters draining karst-dominated terrain, Guizhou province, China. Chem Geol 204, p: 1–21

Jalali. M., 2009, “Geochemistry characterization of groundwater in an agricultural area of Razan, Hamadan, Iran” Environ Geol 56. P: 1479-1488

Kraft. G. and Stites. W., 2003, “Nitrate impacts on groundwater from irrigated- vegetable systems in a humid north- centeral U.S. sand plain” Journal of Agricultural Ecosystem and Environment 100. P: 63- 74

Keskin. T., 2010, “ Nitrate and heavy metal pollution resulting from agricultural activity: a case study from Eskipazar (Karabuk, Turkey)” Journal of Environ Earth Science 61. P: 703- 721

Magaritz. M., Nadler. A., Koyumdjisky. H. and Dan. N., 1981, The use of Na/ Cl ratio to trace solute sources in a semiarid zone. Water Resoures 17, p: 602–608

Sami. K., 1992, Recharge mechanisms and geochemical processes in a semi-arid sedimentary basin, Eastern cape, South Africa. J Hydrol 139, p: 27–48

WHO, 2007. World health organization.

Yuce. G. and Ugurluog. D., 2009, “ The Effect of lithology on water pollution: Natural Radioactivity and Trace Element in Water Resource of  Eskishir Region (Turkey)” Journal of water air soil pollunt, p: 69-89