تلفیق داده های زمین فیزیکی با حفاری های اکتشافی درمحدوده مرکزی منطقه شکسته سبز، شمال غرب بیرجند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا نیشابور دانشجو

2 دکترای تخصصی استاد ایران هیات علمی

3 دکترای تخصصی استاد

4 دکترای تخصصی هیات علمی

چکیده

منطقه شکسته­سبز در شرق ایران و در 96 کیلومتری شمال­غرب­ بیرجند واقع شده­ است. این محدوده شامل برونزدهایی از آتشفشانی­های پالئوسن- ائوسن با ترکیب آندزیتی بوده که واحدهای نیمه­عمیق در آنها نفوذ کرده است. کانی­سازی به اشکال رگه­ای و رگچه­ای دیده می­شود. به دلیل وجود آثار شدادی و کانی­سازی رگه­ای، نمونه­برداریهای زمین­شیمیایی و برداشت­های مغناطیسی در مرکز منطقه صورت گرفته است. محدوده تغییرات عناصر در نمونه­های زمین­شیمیایی سطحی بر مبنای سنگ برای مس 24000-28 گرم در تن، روی 665 -14 گرم در تن و سرب 394-2 گرم در تن می­باشد. پروفیل­های شدت کل میدان مغناطیسی و نقشه­های Sunshade  RTP Grey Scaleدو نوع ساختار خطی (گسل) را در محدوده برداشت­های مغناطیس­سنجی بارز­سازی کردند. برای شناسایی رگه­ها در عمق، در محلی با کمترین شدت میدان مغناطیسی پروفیل IP/RS برداشت گردیده است. تلفیق نتایج حفاری با نتایج داده­های زمین­فیزیکی نشان داد گمانه­هایی با بیشترین ناهنجاری زمین­شیمیایی و کانی­سازی در محل­هایی با شدت میدان مغناطیسی بالا، منطبق بر واحد لیتیک توف حفر شده­اند. بنابراین آنومالی مغناطیسی ردیاب سنگ میزبان کانی­سازی (لیتیک توف) می­باشد.
 

کلیدواژه‌ها


اشتوکلین، ج.، نبوی، م.ح.، 1969، نقشه زمین­شناسی بشرویه، مقیاس 250000/1 ، انتشارات سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی.

آقانباتی، س.ع.، 1383، زمین­شناسی ایران، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 586 ص.

جاویدی­مقدم، م.، کریم پور، م.ح.، ملکزاده شفارودی، آ.، حیدریان شهری، م. ح.،زمین شناسی، دگرسانی، کانی‌سازی و زمین شیمی محدوده اکتشافی شکسته سبز شمال غرب بیرجند،  مجله -بلور شناسی و کانی شناسی ایران ,  در حال چاپ.

جمیع، ع.، 1386، اکتشاف نیمه­تفصیلی مواد معدنی در شهرستان سرایان، ، شرکت پارس کانی و شرکت تحقیق و گسترش صنایع معدنی، 205 ص.

جمیع، ع.، 1387، پروژه اکتشاف تفصیلی مواد معدنی در شهرستان سرایان، سازمان صنایع و معادن استان خراسان جنوبی ، 204 ص.

لطفی، م.، 1995، نقشه زمین­شناسی سارغنج، مقیاس 100000/1 ، انتشارات سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور.

Barr.D.j., Chenoweth.L.M., Shugg.K.G., Thampson.M.J., 1979, Benambra M.E.L.S-Progress report 1977-79. K/2473, Western Mining Corporation Ltd (unpubl), 45p.

Bishop.J.R., Lewis.R.J.G., 1992, Geophysical signatures of Australian volcanic hosted Massive sulfide deposits, Economic Geology, Vol: 87, p: 913-930.

Busuttil.S., Law.S., 2001, The geophysics of the Kalkaroo prospect, Olary Domain, South Australia, Geophysical Signatures of South Australian Mineral Deposits, p: 121-126.

Clark.D.A., 1997, Magnetic pethrophisics and magnetic petrology:aids to geological interpretation of magnetic surveys, AGSO Journal of Australian Geology & Geophysics, Vol: 17, No: 2, p: 83-103.

Cooper.G.R.J., Cowan.D.R., 2004, Filtering using variable order vertical derivatives, Computers & Geosciences, Vol: 30, p: 455-459.

Dentith.M., Stuart.R., 2002, Sediment-hosted stratiform copper deposits in the Adelaide Geosyncline, South Australia, Geophysical responses of mineralisation and themineralised environment, Geophysical Signatures of South Australian Mineral Deposits, p: 169-195.

Dobrin.M.B., 1988, Geophysical prospecting McGraw Hill international, 886 p.

Esdale.D.J., Pridmore.D.F., Coggen.J.H., Muir.P.M., Williams.P.K., Fritz.F.P., 1987, Olympic Dam deposite- Geophysical case history, 5 th ASEG Conference, p: 47-49.

Ford.K., Keating.P., Thomas.M.D., 2004, overview of Geophysical signature Associated with canadaian or Deposits, Geological Survey of Canada, 601 Booth Street, Ottawa, Ontario, K1A0E8.

Gunn.P.J., 1996, Workshop Interpretation of aeromagnetic data, AGSO Journal of Australian Geology & Geophysics, Vol: 17, No: 2, p: 105-113.

Gunn.P.J., Madment.D., Milligan.P.R., 1997, Interpreting aeromagnetic data in areas of limited outcrop, AGSO Journal of Australia Geology & Geophysics, Vol: 17, No: 2, p: 175-185.

Guo.W., Dentith.M., Zhao.Y., 2000, Geophysical exploration in the Xi-Cheng lead-zinc orefield Gansu Province, China, Exploration Geophysics, Vol: 31, p: 243-247.

Haydon.S.J., 1999, Geophysical and exploration of the volcanic hosted massive sulphide prospect near Wickliffe, western Victoria, Australian Society of Exploration Geophysics special publication, No: 11 p: 67-80.

Karen.P., Barry.B., 2005, The geophysical response of the tusker gold deposite, Lake Victoria gold fields, Tanzania.

Nabighian.M.N., Grauch.V.J.S., Hansen.R.O., LaFehr.T.R., Li.Y., Peirce.J.W., Phillips.J.D., and Ruder.M.E., 2005, The historical development of the magnetic method in exploration: Geophysics, Vol: 70, No. 6, 33ND– 61ND, doi: 10.

Nakatsuka.T., Okuma.S., 2006, Reduction of magnetic anomaly observations from helicopter surveys at varying elevations, Exploration Geophysics, Vol: 37, p: 121-128.

Rajagopalan.S., 1999, Porphyry-type copper deposits, eastern Victoria, Australian Society of Exploration Geophysics special publication, No: 11, p: 113-136.

Rajagopalan.S., Haydon.S.J., 1999, The Benambra volcanic hosted massive sulphide deposits, Australian Society of Exploration Geophysics special publication. No: 11, p: 23-65.

Shah.A., Bedrosian.P., Anderson.E., Kelley.K., and Lang.J., 2009, Geophysical data used to characterize the regional setting of the Pebble porphyry deposit in southwest Alaska: Geological Society of America Abstracts with Programs, Vol: 41, No: 7, P: 493.

Shah.A., Bedrosian.P., Anderson.E., Kelley.K., and Lang.J., 2013, Integrated geophysical imaging of a concealed mineral deposit: A case study of the world-class Pebble porphyry deposit in southwestern Alaska, GEOPHYSICS, Vol: 78, No: 5, p: 317-328.

Sultan.A.S., 2009, Geophysical exploration for gold and assosiateed mainerals, case study:Wadi El Bedia area, south eastern desert, Egypt: Journal of Geophysics and Engineering.

Tarkian M., Lotfi M., Baumann A., 1983, Tectonic, magmatism and the formation of mineral deposits in the central Lut, east Iran, Ministry of mines and metals, GSI, geodynamic project (geotraverse) in Iran, No: 51, p:357-383.

Tarlowski.C., Gunn.P.J, Mackey.T., 1997, Enhancements of the magnetic map of Australia, AGSO Journal of Australia Geology & Geophysics, Vol: 17, No: 2, p: 77-82.

  Urquhart.W.E.S., 2007, Airborne magnetic data compilation and interpretation, Geophysical Airborne Survey Compilation and Interpretation, p: 1-13.

  White.R.M.S., Collins.S., Denne.R., Hee.R., Brown.P., 2001, A new survey design for 3D IP modelling at Copper hill, Exploration Geophysics, Vol: 32, p: 152-155.

Willocks.A.J., 1999, Geophysical responces over the Mount Ararat Prospect,Australian Society of Exploration Geophysics special publication, No: 11, p: 81-112.

Willocks.A.j., Moore.D.H., 1999, Geology and geophysical exploration of base metals in Victoria,geology survey of Victoria Report 119, Australian Society of Exploration Geophysics special. Publication, No: 11, p: 1-22.