اصلاح خاکهای فروریزشی با استفاده از روش تزریق (مطالعه موردی:ایستگاه راه آهن سمنان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی

2 hستادیار عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم زمین-سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

چکیده

      ایران در زمره کشورهایی قرار گرفته که دارای خاکهای رمبنده میباشد و در صورت عدم شناسایی اینگونه خاکها، اگر سازه، راه و یا خطوط ریلی روی آنها احداث شود، میتواند در اثر اشباع شدن خاک، مشکلات قابل توجهی را ایجاد نماید. در مسیر راه آهن سمنان- دامغان، بخاطر وجود شکست های خاک ناشی از رمبنده بودن خاک، به علت بهره برداری از خط و عدم امکان مسدودی خط، یکی از راه حل هایی که میتواند به طور موثر در جهت اصلاح مشکلات ناشی از وجود خاکهای رمبنده مورد استفاده قرار گیرد، تزریق برجای خاک است. در این پژوهش جهت اصلاح خاک منطقه مورد مطالعه با استفاده از تزریق، رفتار ماده تزریقی آهک، بخاطر وجود رس در خاک مورد مطالعه قرار گرفته اند. نتایج آزمایشهای میدانی و آزمایشگاهی بیانگر آن است که با توجه به سیمانتاسیون رسی موجود بین ذرات خاک محل، تزریق آهک منجر به کاهش قابل ملاحظه پتانسیل رمبندگی خاک در شرایط اشباع و افزایش ظرفیت باربری خاک در مقایسه با سایر مواد تزریقی گردیده است و لذا به عنوان یک راهکار مناسب پیشنهاد میگردد.
 

کلیدواژه‌ها


خسروی.ف.، 1381، خاکها با پتانسیل رمبندگی با نگرشی بر روی مناطقی از ایران، سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران.

بربریان.م.، و همکاران، 1375، پژوهش و بررسی نو زمین ساخت  و خطر زمین لرزه و گسلش در گستره سمنان، سازمان زمین شناسی کشور، چاپ اول.

خواری.م .، و بازیار.م.، 1387،پهنه بندی ژئوتکنیک لرزه ای شهر سمنان،مقالات چهاردهمین کنگره بین المللی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

آزمایشگاه مکانیک خاک و مهندسی مشاور سازند پی هامون،1388، مطالعات ژئوتکنیک گستره شهر سمنان.

Kutzner.C.,1996, Grouting of Rock and Soil, A.A.Balkema, Rotterdam.

Hormdee.D.,2008, Investigation on collapse potential of loess soil, Proceeding of the Eighteenth Interational offshore and Polar Engineering Conference Vancouver, BC, Canada.

Jennings.J.E.,and Knight. k.,1975, A guide to construction or with materials exhibiting additional settelement due to collapse of grain structure, 6th Regional conferens for Africa on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Durban, South Africa, September, pp. 99-105.