بررسی معضل حفاری سازندهای شیلی و مارنی و طراحی سیال مناسب در میدان نفتی مارون

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده نفت اهواز دانشگاه صنعت نفت اهواز

چکیده

ریزش دیواره­های شیلی و مارنی یکی از مشکلات مهم در حفاری چاه­های نفت و گاز است. این مشکل که باعث تجمع گل و لای و کنده­های حفاری در مسیر مته می­شود، کاهش سرعت حفاری و همچنین گیر کردن لوله­های حفاری را به دنبال دارد. به منظور طراحی سیال حفاری مناسب برای جلوگیری از اتلاف زمان و هزینه به دلیل بروز این مشکل، تعداد 40 نمونه از سازندهای شیلی ـ مارنی مشکل­ساز در 8 حلقه چاه میدان نفتی مارون مورد مطالعه قرار گرفت. ابتدا ویژگی­های زمین شناسی و مهندسی حفاری این سازندها بررسی شده و سپس ساختار کانیهای موجود در آنها با استفاده از آزمایش پراش اشعه ایکس (XRD) تعیین گردید. قرص­های یکنواختی از این سازندها تهیه گردیده و با انواع حلال­ها (شامل اسیدهای HF و HCl والکل متیلیک) مورد آزمایش قرار گرفتند. با در نظر گرفتن میزان تورم، خوردگی، پاشاندن و انحلال کانیها و همچنین پس ازتعیین نوع و درصد انحلال مواد مورد نظر، مناسب­ترین سیال با بهترین خواص رئولوژی شناسایی گردید. نتایج نشان می­دهد که بهترین ترکیب سیال رفع گیر زمانی به دست خواهد آمد که از اسیدHF  به عنوان عامل اصلی پاشاننده شیل، از HCl به عنوان حلال ناخالصی­ها و ایجاد ناحیه تماس برای اسید اصلی و از الکل به عنوان تسریع کننده عملیات استفاده شده باشد.
 

کلیدواژه‌ها


اداره زمین شناسی، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب "شناسایی کانیهای رسی موجود در شیل و مارنهای سازندهای آسماری، پابده و گورپی در میدان نفتی اهواز با استفاده از نمودار NGS" ، گزارش شماره پ – 5415، سال 1382.

شوشتری، ا، "بررسی گیر لوله در حفاری چاه های نفتی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات"، 1383.

Arsalan, M., Kadir, S., Abdioglu, E., Kolayli, H., 2006. Origin and formation of kaolin minerals in saprolite of Tertiary lkaline volcanic rocks, Estern Pontides, NE Turkey. Clay Minerals, v. 41; No.2; p.597-617.

Goins, W. C., 1980. Better understanding Prevents Tubing Buckling Problems. World oil, Part 1 Jan.1980 101, Part 2 Feb. 1980 35.

Samaei, S. M., Tahmasbi, K., 2007. The possibility of Replacing Oil-Base Mud with the Environmentally Acceptable Water-Based Glycol Drilling Mud for the Iranian Fields. Paper SPE 106419.

Standard Procedure for Testing Drilling Fluids,” API R.P. 13B, Dallas (1974).

Stowe, et al., 2001. Laboratory pore pressure Transmission Testing of Shale. Paper AADE-01-NC-HO-44 Presented at the AADE National Drilling Conference.

Rpjas, J. C., Clark, D. E., Zhang, J., 2006. Stressed Shale Drilling Strategy-Water Activity Design Improves Drilling Performance. SPE 102498, SPE Annual Technical Conference and Exhibition held in San Antonio, Texas, U.S.A. 24-27 September, P.

Van Oort, E. 1997. Physico- Chemical Stabilization of Shales. Paper SPE 37263 Presented at the SPE International Symposium on Oilfield Chemistry, Houston.