ارتباط وضعیت ساختاری با کانه‌زائی بر اساس داده‌های مغناطیس هوایی، ماهواره‌ای و مطالعات صحرایی محدوده معدنی چشمه خوری (شمال‌‌باختر بیرجند)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد گرایش تکتونیک گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند

2 استادگروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند

3 دانشیارگروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند

چکیده

گسل­های پنهان و منشأ نفوذ محلول­های هیدروترمال جهت اهداف اکتشافی و تشخیص ناهنجاری­های مواد معدنی فلزی پایه و گرانبها از طریق تفسیر داده­های مغناطیس هوایی در محدوده معدنی چشمه خوری بررسی شد. ظهور یک خطواره­ مغناطیسی و تمرکز میدانی بر روی آن منجر به شناسایی پهنه­ای برشی حاکم بر منطقه گردید که تأثیر گذار بر فاز کانی­زایی حاصل از گسل­های درون این پهنه است. بررسی­های میدانی نیز روند غالب پهنه­های برشی دگرسان شده و رگه­های هم­یوغ کانه­دار را با راستای شمال­­باختر-جنوب­خاور نشان داد. با تلفیق و تحلیل سه عامل مغناطیس سنجی هوایی، ماهواره­ای و پیمایش­های میدانی، سه روند عمده ساختاری شمال­باختر- جنوب­خاور، خاوری-باختری و شمال­خاور- جنوب­باختر مشخص گردید. کاربرد توأم این سه عامل در تأیید خطواره­­ها و زون­های دگرسانی منطقه و تفکیک آن­ها از انواع کاذب را می­توان به­عنوان روش بهینه در ثبت خطواره­های اصلی، ناهنجاری­های مربوطه و مناطق مستعد کانی­زایی در این محدوده و محدوده­های معدنی مشابه معرفی کرد.
 

کلیدواژه‌ها


برزگر. ف.، 1357، تفسیر شکستگی های پوسته در ایران به­کمک تصاویر ماهواره­ای. دانشگاه تهران. رساله فوق لیسانس. سازمان زمین شناسی کشور. ص39- 33 .

حاجب حسینیه. ح، زمردیان. ح.، 1375، ژئوفیزیک هوایی. دانشگاه تهران.

حسنی پاک. ع. ا، شرف­الدین. م.، 1380، تحلیل داده­های اکتشافی. دانشگاه تهران.

خطیب. م. م.، 1377، هندسه پایانه گسل­های امتداد لغز (با نگاهی ویژه به گسلهای خاور ایران). دانشگاه شهید بهشتی. رساله دکترا.

خطیب. م. م.، 1378، ارتباط دگرشکلی برشی و رگه های معدنی در قلعه زری، مجموعه مقالات همایش شناخت توانمندی های معدنی شرق کشور، بیرجند.

قربانی، م. ع. محجل، م. علیمحمدی، م.، 1390، تحلیل ساختاری پهنه برشی سیه کمر و ارتباط فابریک­های شکنا با کانه­زایی طلا (هیرد، جنوب بیرجند)، فصلنامه زمین شناسی کاربردی پیشرفته دانشگاه شهید چمران اهواز،140-152.

کاویانی­صدر، خ. خطیب، م. م. زرین­کوب، م. ح.، 1390، تعیین مناطق با شدت شکستگی بالا در منطقه چشمه خوری-شمال­غرب بیرجند، با استفاده از شاخص فاکتور خطوارگی و نسبت­های باندی ترکیبیETM+، سی­امین گردهمایی علوم زمین، تهران.

کاویانی­صدر، خ. خطیب، م. م. زرین­کوب، م. ح.، 1390، بررسی نتایج حاصل از روش کروستا و آنالیز مولفه­های اصلی بر روی داده­های ETM+ وتعیین مناطق آلتره منطقه چشمه خوری-شمال­غرب بیرجند، سومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، اهواز.

کاویانی­صدر، خ. 1391، اثر کنترل کننده­های ساختاری در نهشت مواد معدنی منطقه چشمه خوری (شمال­غرب بیرجند)، دانشگاه بیرجند. پایان نامه کارشناسی ارشد.

کریم پور، م. ح. ملکزاده، آ. گل­محمدی، ع.، 1391، کانی سازی و اکتشاف مگنتیت به روش مغناطیس سنجی زمینی در محدوده بین باغک و c-شمالی، معدن سنگ آهن خواف، فصلنامه زمین شناسی کاربردی پیشرفته دانشگاه شهید چمران اهواز، ص 38-54.

لطفی، م.، 1374، نقشه زمین شناسی 1:100000 چهارگوش سارغنج، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.

داده­های مغناطیس هوابرد با دقت یک کیلومتر در ورقه­های 1-7656 و 2-7656، تحت نظارت و مجوز سازمان انرژی اتمی ایران-مدیریت پروژه­های اکتشاف.

Korhonen, K., Paanaaen, M. & Paulamaki, S., 2004- Interpretation of lineaments from airborne geophysical and topographic data, Geological Survey of Finland.

Neawsuparp, K., Charusiri, P. & Meyers, J., 2005- New processing of airborne magnetic and electromagnetic data and interpretation for subsurface structures in the Loei area, Northeastern Thailand, Science Asia, 31: 283-298.

Nogole-Sadate, M.A.A., 1985, Les zones de decrochements et les vigrations structurals en Iran, consequences des resultants de lanalyse structurale de la region de Qom,Translated in Persian.Geol.Surv.Iran,Rep.No.55.

Phillips, W.J., 1974- The dynamic emplacement of cone sheets, Tectonophysics, 24:. 69-84.

Price, N.J. & Cosgrove, J.W, 1990- Analysis of geological structures, Cambridge University Press, 502 p.

Sabins, F.F., 1999- Remote sensing for mineral exploration, Ore Geology Reviews, 14: 157-183.

Silva, A.M., Pires, A.C. & McCaffery, A., 2003- Application of airborne geophysical data to mineral exploration in the uneven exposed terrains of the Rio DasVelhas green stone belt, Revista Brasileira de Geociencias, 33: 17-28.

Sirvastav, S.K., Bhattacharya, A., Kamaraju, M.V.V., Sreenivasa Reddy, G., Shrimal, A.K., Mehta, D.S., List, F.K. & Burger, H., 2000- Remote sensing and GIS for locating favourable zones of lead-zinc-copper mineralization in Rajpura-Dariba area, Rajasthan, India, International Journal of Remote sensing, 21, N. 17: 3253-3267.

Sylvester, A.G., 1988, Strike slip faults, Geological Society America Bulletin, volume 100, pp. 1666-1703.

Tirrul,R., Bell,I.R., Griffis, R.J. & Camp, V.E.,1983- The Sistan suture zone of eastern Iran,Geological Society America Bulletin,94:134-150.

Williams, A.J., 1979, Foliation development in serpentinite, Gelen rock, New south Wales, Tectonics, V.58, pp. 81-95.

 http://earth.google.com/support/bin/answer.py?answer=181880&hl=en