نویسنده = محمد نخعی
تعداد مقالات: 2
1. مدلسازی و پیش نگری تغییرات غلظت TDS در آبخوان ورامین با استفاده از نرم افزار GMS

دوره 9، شماره 31، پاییز 1398، صفحه 25-37

10.22055/aag.2019.27539.1903

محمد نخعی؛ امین محبی تفرشی؛ غزاله محبی تفرشی